Společnost

Společnost STAVUM, spol. s r. o. byla založena v listopadu 1991 a zapsána v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1354. Do výrobního programu patří stavby průmyslové, občanské, bytové a inženýrské sítě. V průmyslové výstavbě se firma specializuje na stavební akce pro energetický resort (transformovny, spínací stanice, základy stožárů vedení, atd.).

V roce 2004 firma získala certifikát dle ČSN EN ISO 9001:2016.

V roce 2005 byla činnost rozšířena o projekční práce, v témže roce firma získala Průkaz způsobilosti k provádění zateplování plášťů budov, v roce 2006 certifikát dle ČSN EN ISO 14001:2016 a v roce 2012 certifikát dle ČSN SMBOZP 45001:2018.

Politika společnostiv oblasti kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci

Společnost STAVUM, spol. s r.o. se zabývá zejména výstavbou pozemních a inženýrských staveb v okolí regionu a průmyslových staveb pro energetiku na území celé České republiky. Prioritou společnosti je poskytovat služby zaměřené na vysokou kvalitu s ohledem na bezpečnost práce a šetrný přístup k životnímu prostředí. Společnost STAVUM spol. s r.o. se v souladu s mezinárodními standardy ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN ISO 45001:2018 zavazuje:

Kvalita

Udržovat, dokumentovat a zlepšovat systém managementu, který je definován pomocí řízené dokumentace společnosti. Tyto procesy sledovat, vyhodnocovat a zlepšovat.

Spolehlivost

Dodržovat platná ustanovení právních předpisů a jiných požadavků, které se vztahují k předmětu činnosti společnosti z hlediska kvality poskytovaných služeb, ochrany životního prostředí a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Spolupráce

Aktivně spolupracovat se všemi zainteresovanými stranami na zvyšování kvality poskytovaných služeb, ochraně životního prostředí a bezpečnosti práce a ochrany zdraví. Seznamovat zákazníky a partnery se zásadami a postupy, které společnost uplatňuje.

Vzdělání

Trvale vzdělávat, vést a motivovat všechny zaměstnance k neustálému zvyšování znalostí a dovedností, aby bylo zaručeno splnění cílů a programů, které společnost pravidelně stanovuje.

Ekologie

Využívat technologie, zařízení, postupy a pracovní podmínky, které umožní zvyšovat ochranu životního prostředí a zajistí bezpečný výkon práce a ochranu zdraví všech zainteresovaných stran při zachování kvality poskytovaných služeb. Při těchto činnostech dbát na šetrné čerpání přírodních zdrojů, využití produkovaných odpadů, prevenci ochrany životního prostředí a jeho znečišťování a předcházení incidentů, vzniku úrazů a poškození zdraví.

Cíle společnostiSpolečnost zároveň stanovuje tyto základní cíle:

  • Cílem managementu je vytvářet vhodné podmínky, zajišťovat potřebné zdroje nutné pro fungování systému a provádět pravidelné přezkoumání systému, cílů a programů. Je zodpovědný za trvalé zlepšování systému na základě spokojenosti zákazníků, monitorování, měření a analýz, interních auditů a řešení reklamací a neshod.
  • Cílem přípravy je zabezpečit dostatečný objem smluvních zakázek pro plynulý chod firmy a zároveň přijmout pouze takové zakázky, které mohou být bezpečně a kvalitně realizovány. Musí připravit podklady, které zaručí bezpečnou realizaci a budou respektovat požadavky aktuálních právních předpisů i požadavky zákazníků. Cena díla musí být přijatelná a vyplývat z akceptovatelných nákladů, do kterých budou zahrnuty i náklady na bezpečnost práce a ochranu životního prostředí.
  • Cílem výroby je realizovat stavby ve vysoké kvalitě bezpečným způsobem a bez dopadu na životní prostředí za oboustranně přijatelnou cenu. Základem správně provedeného díla je dokonalá znalost prováděcí dokumentace a platných pracovních a technologických postupů. Splnění těchto cílů je závislé na všech zaměstnancích společnosti, v první řadě na vedoucích pracovnících.
  • Cílem personální politiky je využít stávající schopnosti zaměstnanců a podpořit jejich motivaci, zkušenosti a odborný růst. Základem je vytvářet podmínky pro uspokojení z práce v bezpečném pracovním prostředí bez zbytečných incidentů.

30 let zkušenostíNa trhu se pohybujeme již od roku 1991, což z nás činí důvěryhodného partnera s řadou zkušeností ve stavebním a projekčním odvětví.

0

hotových zakázek

0

zaměstnanců

Certifikáty a osvědčení

  • ČSN EN ISO 9001:2016
  • ČSN EN ISO 14001:2016
  • ČSN SMBOZP 45001:2018